62 735 64 84 62 735 64 84 info@kuchnia-wloska.com.pl info@kuchnia-wloska.com.pl

Z czym kojarzy mi się kuchnia włoska

OGŁASZAMY KONKURS pt. “Z czym kojarzy mi się kuchnia włoska”.

 

Aby wziąć udział w konkursie, należy:

 1. Polubić stronę naszą stronę Facebookową
 2. Polubić post konkursowy.
 3. Dokończyć w komentarzu pod postem następujące zdanie:

”Włoska kuchnia kojarzy mi się z …”

Nagrodzimy aż 5 najciekawszych naszym zdaniem odpowiedzi!

Nagrodą będzie zestaw widoczny na zdjęciu:

 • Książka Cristiny Catese: Italia. Amore mio. 120 przepisów prawdziwej kuchni włoskiej, której jesteśmy partnerami.
 • Oliwa z oliwek extra vergine 100% włoska  Carli, 250ml
 • Anchois w oliwie z oliwek, Carli 50g
 • Fettuccine jajeczne Campofilone z papryczką chili 250g
 • Kod rabatowy -30% na zakupy w sklepie interenetowym: https://kuchnia-wloska.com.pl/.
 • Ozdobny magnes na lodówkę

 

REGULAMIN KONKURSU “Z czym kojarzy mi się kuchnia włoska”.

 

§ 1.Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem konkursu o nazwie „Z czym kojarzy mi się kuchnia włoska?” (zwanego dalej "Konkursem") i fundatorem nagród jest sklep Kuchnia Włoska zarządzany przez dyrektora spółki Bracco Cesare, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą API Sp. z o. o. , NIP: 622-23-27-503, REGON:  250975564, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem 000223771
 2. Konkurs przeprowadzony zostanie na stronach serwisu internetowego Facebook administrowanego przez Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/apifood od dnia 30.08.2022 (od momentu umieszczenia informacji o Konkursie w ramach wpisu na Profilu https://www.facebook.com/apifood) do dnia 11.09.2022r. do godziny 23:59.
 3. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 4. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 5. Facebook, Inc. nie jest twórcą, administratorem ani sponsorem Konkursu oraz nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zgodność Konkursu z powszechnie obowiązującym prawem, w tym za ewentualne roszczenia uczestników Konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 3. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację przez uczestnika Regulaminu konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 5. Nagrody nie mogą być zamienione na ekwiwalent pieniężny.
 6. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby mieszkające w Polsce.
 7. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 8. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’a https://www.facebook.com/apifood.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

 1. Konkurs trwa od dnia 30.08.2022r. (od momentu umieszczenia informacji o Konkursie w ramach wpisu na Profilu https://www.facebook.com/apifood do dnia 11.09.2022r. do godziny 23:59. Aby wziąć udział w Konkursie, należy umieścić pod postem konkursowym dostępnym na https://www.facebook.com/apifood komentarz, w którym zostanie dokończone zdanie konkursowe “Kuchnia włoska kojarzy mi się z…..”.
 2. Jeden uczestnik Konkursu może zamieścić tylko jeden komentarz konkursowy. Jeżeli ten sam uczestnik doda więcej niż jeden wpis, Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę ten, który został dodany jako pierwszy.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

 1. Konkurs przebiega w następujący sposób:
  • Osoby biorące udział w konkursie mają za zadanie umieścić w komentarzu pod postem konkursowym dokończenie zdania konkursowego “Kuchnia włoska kojarzy mi się z…..”.
  • Komentarz powinien być oryginalny i twórczy.
  • Zwycięzców konkursu wyłoni zespół pracowników sklepu  Kuchnia Włoska.
  • Konkurs trwa od dnia 30.08.2022 (od momentu umieszczenia informacji o Konkursie w ramach wpisu na Profilu https://www.facebook.com/apifood) do dnia 11.09.2022 r. do godziny 23:59.
  • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest polubienie, byciem fanem, strony firmowej https://kuchnia-wloska.com.pl/ na portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/apifood.
 2. Komisja konkursowa do 7 dni roboczych od zakończenia terminu zgłoszeń wyłoni pięciu zwycięzców, spośród osób, które spełniają warunki określone w Regulaminie.
 3. W skład Komisji Konkursowej wchodzą pracownicy firmy Organizatora. Organizator zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody poprzez wiadomość opublikowaną na profilu https://www.facebook.com/apifood oraz w wiadomości prywatnej (do 7 dni roboczych od upływu terminu zgłoszeń).
 4. Nagroda zostanie wysłana w ciągu 7 dni roboczych od momentu wyłonienia zwycięzcy na adres znajdujący się na terenie Polski wskazany przez zwycięzcę w wiadomości do organizatora.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

§ 5. Nagrody.

 1. Spośród osób zgłaszających się do konkursu zostanie wyłonionych pięcioro zwycięzców.
 2. Nagrodą w konkursie jest zestaw składający się z następujących produktów: książka Cristiny Catese: “Italia. Amore mio. 120 przepisów prawdziwej kuchni włoskiej”, oliwa z oliwek extra vergine 100% włoska Carli 250ml, anchois w oliwie z oliwek, Carli 50g, makaron fettuccine jajeczne Campofilone z papryczką chili 250g, ozdobny magnes, kod rabatowy -20% na zakupy w sklepie internetowym: https://kuchnia-wloska.com.pl.
 3. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 4. Nagroda zostanie wysłana w ciągu 7 dni roboczych od momentu wyłonienia zwycięzcy na adres znajdujący się na terenie Polski wskazany przez zwycięzcę w wiadomości do organizatora.
 5. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 8. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać mailowo na adres info@kuchnia-wloska.com.pl lub na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: API Sp. Z o.o., ul. Bema 31C, 63-400 Ostrów Wielkopolski, w terminie 14 (czternastu) dni od daty powiadomienia i opublikowania zwycięzcy.
 2. Reklamacja przesłana po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
 4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem danych jest organizator konkursu wskazany w niniejszym Regulaminie konkursu.
 2. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu w tym wyłonienia zwycięzców. Zgłoszenie do konkursu traktuje się jak udzieloną zgodę na przetwarzanie danych wyrażoną poprzez świadome działanie Uczestnika konkursu (w myśl motywu 32 RODO) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj.: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Przetwarzanie danych na potrzeby konkursu obejmuje także publikację imienia i nazwiska lub Nazwy używanej przez uczestnika do identyfikacji na Facebooku.
 3. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych takim jak: podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską w zakresie dostawy zamówienia/korespondencji, podmioty prowadzące działalność płatniczą, podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych, dostawcy usług IT. Mogą to być zarówno odrębni administratorzy danych osobowych, jak i podmioty przetwarzające, z którymi Administrator zawiera umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.
 4. Administrator przechowuje dane osobowe Uczestnika konkursu do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane tj. na czas organizacji konkursu, a po tym czasie przez okres, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane; przez czas konieczny do ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz ze względu na każdy prawnie uzasadniony interes Administratora; do czasu odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania: dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich danych, usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnicy Konkursu mogą realizować w/wym prawa, składając wniosek za pośrednictwem następującego kanału komunikacyjnego: wysyłając e-mail na adres: info@kuchnia-wloska.com.pl lub za pośrednictwem adresu pocztowego Administratora. Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją ww. praw.
 6. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie Jej danych osobowych narusza przepisy prawa.
 7. Dane osobowe nie będą przez Administratora przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.
 8. Co do zasady Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, aczkolwiek korzystanie z portalu Facebook na potrzeby przeprowadzenia konkursu uznaje się za przekazywanie danych do państwa trzeciego ze względu na fakt, iż sam portal społecznościowy jest prowadzony przez Facebook Inc. z siedzibą w USA.
 9. Podanie danych do celów przeprowadzania konkursu jest dobrowolne, niemniej jednak niepodanie danych spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie na profilu organizatora pod linkiem https://www.facebook.com/apifood
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany Konkursu nie mogą mieć wpływu na prawo uczestnika do nagrody konkursowej.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.